ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ

Η παρούσα ιστοσελίδα ανήκει στο μη κερδοσκοπικό Σωματείο με την επωνυμία «Ο ΤΟΙΧΟΣ ΤΗΣ ΚΑΛΟΣΥΝΗΣ», που εδρεύει στη Δράμα, επί της οδού Αντιγόνου 4, με ΑΦΜ 996970750 Δ.Ο.Υ. Δράμας. Η ιστοσελίδα σχεδιάστηκε από την εταιρία με διακριτικό τίτλο “PURE DESIGN CREATIVE STUDIO” στο όνομα και για λογαριασμό του σωματείου Ο ΤΟΙΧΟΣ ΤΗΣ ΚΑΛΟΣΥΝΗΣ. Ο ΤΟΙΧΟΣ ΤΗΣ ΚΑΛΟΣΥΝΗΣ είναι ο αποκλειστικός κύριος και δικαιούχος της ιστοσελίδας.

Ο επισκέπτης/χρήστης της ιστοσελίδας οφείλει να διαβάσει προσεκτικά τους παρόντες όρους και στη συνέχεια, εφόσον συμφωνεί καθ’ ολοκληρίαν και ανεπιφύλακτα μ’ αυτούς, να συνεχίσει την περιήγηση του. Οι παρακάτω όροι ισχύουν και εφαρμόζονται ανεξαιρέτως σε όλους τους επισκέπτες-χρήστες της ιστοσελίδας.

1. Αποδοχή όρων

1.1. Η χρήση και η πρόσβαση στην ιστοσελίδα υπόκεινται στις παρακάτω προϋποθέσεις καθώς επίσης και στους ισχύοντες νόμους. Η περιήγηση στην ιστοσελίδα προϋποθέτει την πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή από την πλευρά του επισκέπτη/χρήστη του συνόλου των παρόντων όρων χρήσης, τους οποίους δηλώνει ότι κατανοεί απολύτως. Συνεπώς, ο επισκέπτης/χρήστης οφείλει να διαβάσει προσεκτικά, κατανοήσει πλήρως και αποδεχθεί ανεπιφύλακτα τους όρους αυτούς, αμέσως μόλις εισέλθει στην ιστοσελίδα και πριν κάνει οποιαδήποτε άλλη χρήση αυτής και των επιμέρους τμημάτων και υπηρεσιών της.

1.2. Σε περίπτωση διαφωνίας με τους παρόντες όρους ή μη κατανόησης τους, ο επισκέπτης/ χρήστης οφείλει να εγκαταλείψει την παρούσα ιστοσελίδα και να μην κάνει χρήση των υπηρεσιών και του περιεχομένου της με κανέναν τρόπο.

1.3. Ο ΤΟΙΧΟΣ ΤΗΣ ΚΑΛΟΣΥΝΗΣ δε φέρει καμία απολύτως ευθύνη σε περίπτωση που ο επισκέπτης εισέρχεται και περιηγείται στην ιστοσελίδα χωρίς να έχει πρώτα διαβάσει, κατανοήσει πλήρως και αποδεχθεί ανεπιφύλακτα τους παρόντες όρους.

2. Τροποποιήσεις όρων

2.1. Ο ΤΟΙΧΟΣ ΤΗΣ ΚΑΛΟΣΥΝΗΣ διατηρεί το δικαίωμα να αναθεωρεί και να ενημερώνει τους παρόντες όρους χρήσης οποτεδήποτε το κρίνει αναγκαίο και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση των επισκεπτών/χρηστών. Οιαδήποτε χρήση της ιστοσελίδας μετά τη δημοσίευση των τροποποιημένων όρων θεωρείται ότι διέπεται από αυτούς.

2.2. Σε περίπτωση που ο επισκέπτης/χρήστης διαφωνεί με κάποιον ή κάποιους ή όλους τους τροποποιηθέντες όρους ή σε περίπτωση που δεν τους κατανοεί πλήρως οφείλει να απέχει από τη χρήση της ιστοσελίδας και του περιεχομένου της, άλλως τεκμαίρεται ότι έχει αποδεχθεί όλους τους προαναφερθέντες όρους.

3. Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας

3.1. Όλο το περιεχόμενο της ιστοσελίδας, συμπεριλαμβανομένων εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, βίντεο, σχεδίων, κειμένων, διακριτικών τίτλων, σημάτων, παρεχόμενων υπηρεσιών και γενικά όλων των αρχείων που περιέχονται στην ιστοσελίδα, εφεξής «περιεχόμενο», αποτελεί την πνευματική ιδιοκτησία του ΤΟΙΧΟΥ ΤΗΣ ΚΑΛΟΣΥΝΗΣ και προστατεύεται κατά τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού/κοινοτικού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων ή/και του διεθνούς δικαίου.

3.2. Κατ’ εξαίρεση του περιεχόμενου που συνιστά πνευματική ιδιοκτησία του σωματείου, όπως αναφέρεται στον όρο 3.1., η ιστοσελίδα μπορεί να φιλοξενεί περιεχόμενο το οποίο συνιστά πνευματική ιδιοκτησία τρίτου προσώπου, φυσικού ή νομικού, και τα δικαιώματα χρήσης του οποίου έχουν παραχωρηθεί εν όλω ή εν μέρει στο σωματείο.

3.2. Δεν επιτρέπεται και απαγορεύεται απόλυτα οποιαδήποτε αντιγραφή, αναπαραγωγή, τροποποίηση, προσαρμογή, διασκευή, εκμίσθωση, δανεισμός, πώληση, χρησιμοποίηση για τη δημιουργία παραγώγων εργασιών, φόρτωση, μετάδοση, προσαρμογή, ενσωμάτωση ή αναδημοσίευση του περιεχομένου της ιστοσελίδας εν όλω ή εν μέρει με οποιονδήποτε τρόπο και για κανέναν απολύτως σκοπό εμπορικό ή μη. Επίσης, δεν επιτρέπεται και απαγορεύεται απόλυτα η διανομή των αντικειμένων πνευματικής ιδιοκτησίας της ιστοσελίδας με οποιονδήποτε τρόπο. Προσέτι, απαγορεύεται ρητά η δημιουργία παράγωγης εργασίας με βάση το περιεχόμενο αυτό ή η παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό πάροχο της ιστοσελίδας. Οι ως άνω απαγορεύσεις και περιορισμοί αφορούν το σύνολο του περιεχομένου της ιστοσελίδας, είτε αυτό ανήκει στην πνευματική ιδιοκτησία του σωματείου είτε υπάγεται στην πνευματική ιδιοκτησία τρίτου προσώπου, φυσικού ή νομικού, και το σωματείο έχει δικαίωμα χρήσης του περιεχομένου αυτού.

3.3. Το περιεχόμενο της ιστοσελίδας διατίθεται στους επισκέπτες/χρήστες της για προσωπική και όχι εμπορική χρήση. Η χρήση του περιεχομένου από τον επισκέπτη/χρήστη δια της επίσκεψης ή πλοήγησης του στην ιστοσελίδα, δεν παρέχει στον επισκέπτη/χρήστη ρητά ή συνεπαγόμενα άδεια ή δικαίωμα χρήσης του περιεχομένου.

3.4. Κατ’ εξαίρεση προς τους ανωτέρω υποόρους, επιτρέπεται η αναδημοσίευση μέρους του περιεχομένου της ιστοσελίδας (π.χ. κείμενα και εικόνες) σύμφωνα με όλους τους εφαρμοστέους νόμους και υπό την αυστηρή και σωρευτική τήρηση των κάτωθι προϋποθέσεων:

(α) της προηγούμενης έγγραφης ή ηλεκτρονικής επικοινωνίας-πρότασης που θα υποβάλλει ο ενδιαφερόμενος στο σωματείο, διαμέσω της οποίας θα γνωστοποιεί το τμήμα του περιεχομένου το οποίο επιθυμεί να αναδημοσιεύσει καθώς και τον σκοπό, τον χρόνο και το μέσο στο οποίο θα πραγματοποιηθεί η αναδημοσίευση,

(β) της έγγραφης ή ηλεκτρονικής χορήγησης άδειας από το σωματείο, ως συνέχεια της ανωτέρω έγγραφης επικοινωνίας και απάντηση επί της προτάσεως που υπέβαλε ο ενδιαφερόμενος,

(γ) της σαφούς και εμφανούς αναφοράς στο μέσο στο οποίο θα αναδημοσιευθεί το περιεχόμενο στο όνομα του ΤΟΙΧΟΥ ΤΗΣ ΚΑΛΟΣΥΝΣΗΣ ως πνευματικού δικαιούχου του περιεχομένου ,

(δ) της σαφούς και εμφανούς παράθεσης στο μέσο στο οποίο θα αναδημοσιευθεί το περιεχόμενο ενεργού συνδέσμου (link) που θα παραπέμπει στην αρχική δημοσίευση του περιεχομένου στην ιστοσελίδα του ΤΟΙΧΟΥ ΤΗΣ ΚΑΛΟΣΥΝΗΣ.

3.5. Με βάση τα όσα αναπτύσσονται στον όρο 3.4. το σωματείο χορηγεί στον ενδιαφερόμενο ένα μη αποκλειστικό, αμεταβίβαστο, προσωπικό, περιορισμένο δικαίωμα χρήσης του συγκεκριμένου τμήματος του περιεχομένου της που έγκειται αποκλειστικά και μόνο στην αναδημοσίευση του, χωρίς να θίγονται με κανένα τρόπο τα σχετικά δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας του σωματείου. Η άδεια αυτή σε καμία περίπτωση δεν αποτελεί μεταβίβαση τίτλου προς τον χρήστη της άδειας αναφορικά με την ιστοσελίδα και το περιεχόμενο της.

3.6. Ο ΤΟΙΧΟΣ ΤΗΣ ΚΑΛΟΣΥΝΗΣ δεν μπορεί να συναινέσει στην αναδημοσίευση περιεχομένου που φιλοξενείται στην ιστοσελίδα, αν το περιεχόμενο αυτό ανήκει στην πνευματική ιδιοκτησία τρίτου προσώπου, φυσικού ή νομικού, και έχει παραχωρηθεί κατά δικαίωμα χρήσης στο σωματείο.

4. Ευθύνη επισκέπτη/χρήστη

4.1. Ο επισκέπτης/χρήστης της ιστοσελίδας,

i) αναλαμβάνει την ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία προκληθεί στην ιστοσελίδα ή στο σωματείο από κακή ή αθέμιτη χρήση της ιστοσελίδας κατά παράβαση των παρόντων όρων.

ii) Οφείλει να απέχει από κάθε παράνομη και καταχρηστική συμπεριφορά, η οποία συνδέεται με κάθε τρόπο με την ιστοσελίδα και το περιεχόμενο της, καθώς και από κάθε πρακτική αθέμιτου ανταγωνισμού ή άλλη παράνομη σε σχέση με την ιστοσελίδα πρακτική.

iii) Δεσμεύεται να μην αποστείλει στην ιστοσελίδα (καθώς και στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις που αναφέρονται στην ιστοσελίδα ως τρόποι επικοινωνίας με το σωματείο) περιεχόμενο το οποίο είναι παράνομο, επιβλαβές, απειλητικό, προσβλητικό, επιζήμιο, δυσφημιστικό, χυδαίο, βίαιο, υβριστικό, ρατσιστικό, πορνογραφικό, τρομοκρατικό, περιεχόμενο που παραβιάζει την προσωπικότητα τρίτου προσώπου, προκαλεί συναισθήματα μίσους, συνιστά πράξη παράνομη ή παραβιάζει οποιαδήποτε δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας οποιουδήποτε προσώπου, φυσικού ή νομικού, περιεχόμενο που προωθεί θρησκευτικούς ή άλλους τρόπους προσηλυτισμού, περιεχομένου που γενικότερα είναι ενάντια στα χρηστά ήθη.

iv) Δεσμεύεται να μην αποστείλει στην ιστοσελίδα (καθώς και στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις που αναφέρονται στην ιστοσελίδα ως τρόποι επικοινωνίας με το σωματείο) προσωπικά δεδομένα τρίτων προσώπων (π.χ. ονόματα, τηλέφωνα, διευθύνσεις και άλλα στοιχεία) χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση τους.

v) Δεσμεύεται να μην αποστείλει στην ιστοσελίδα (καθώς και στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις που αναφέρονται στην ιστοσελίδα ως τρόποι επικοινωνίας με το σωματείο) μηνύματα διαφημιστικού περιεχομένου.

vi) Ο επισκέπτης/χρήστης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για υλικό ή πληροφορίες που αποστέλλει στην ιστοσελίδα (καθώς και στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις που αναφέρονται στην ιστοσελίδα ως τρόποι επικοινωνίας με το σωματείο) και για τις συνέπειες της σχετικής γνωστοποίησης προς την ιστοσελίδα και το σωματείο του υλικού ή των πληροφοριών αυτών. Με τη γνωστοποίηση του αντίστοιχου υλικού ή πληροφορίας ο αποστολέας δηλώνει, βεβαιώνει και εγγυάται ότι έχει το δικαίωμα δημοσίευσης και παρουσίασης του υλικού αυτού στο κοινό, είτε ως δικαιούχος, είτε ως κάτοχος σχετικής άδειας από τον δικαιούχο, καθώς και ότι δικαιούται να παράσχει τη δυνατότητα στο σωματείο να επεξεργαστεί κατά την κρίση του το υλικό αυτό.

5. Δεσμοί (links) προς άλλους δικτυακούς τόπους (sites)

5.1. Στην ιστοσελίδα ενδέχεται να εμφανίζονται ειδικοί σύνδεσμοι (links, hyperlinks) μέσω των οποίων ο επισκέπτης/χρήστης έχει τη δυνατότητα να συνδεθεί με διαδικτυακούς τόπους τρίτων. Η χρήση των συνδέσεων αυτών γίνεται με αποκλειστική ευθύνη του επισκέπτη/χρήστη. Ο ΤΟΙΧΟΣ ΤΗΣ ΚΑΛΟΣΥΝΗΣ δεν ευθύνεται για το περιεχόμενο, την αξιοπιστία, τη νομιμότητα και την ορθότητα των πληροφοριών που περιέχονται στους τρίτους αυτούς διαδικτυακούς τόπους, δε φέρει καμία ευθύνη για για τα cookies των ιστοσελίδων αυτών και για τους όρους προστασίας των προσωπικών δεδομένων των χρηστών κατά την επίσκεψη τους στις ιστοσελίδες αυτές, ενώ επίσης δεν ευθύνεται για οποιοδήποτε ζήτημα, σφάλμα ή πρόβλημα μπορεί να προκύψει στον επισκέπτη/χρήστη από την είσοδο του και την παραμονή του στην ιστοσελίδα του τρίτου. Συνεπώς για οποιοδήποτε πρόβλημα παρουσιασθεί κατά την επίσκεψη / χρήση σε τρίτες ιστοσελίδες, ο επισκέπτης/χρήστης οφείλει να απευθύνεται απευθείας στις αντίστοιχες ιστοσελίδες και στους κατόχους τους, οι οποίοι και φέρουν τη σχετική ευθύνη για την παροχή των υπηρεσιών τους.

6. Online δωρεές

6.1. Ο επισκέπτης/χρήστης της ιστοσελίδας έχει τη δυνατότητα να πραγματοποιήσει online δωρεά προς το σωματείο επιλέγοντας το εικονίδιο «ΚΑΝΕ ΔΩΡΕΑ» και κάνοντας στη συνέχεια χρήση πιστωτικής, χρεωστικής ή προπληρωμένης κάρτας Visa, MasterCard, Maestro. Για να διασφαλιστεί η απόλυτη ασφάλεια των ηλεκτρονικών συναλλαγών, οι πληρωμές που πραγματοποιούνται με τη χρήση κάρτας διεκπεραιώνονται μέσω της πλατφόρμας ηλεκτρονικών πληρωμών i-bank e-Simplify της Εθνικής Τράπεζας που χρησιμοποιεί κρυπτογράφηση TLS 1.2 με πρωτόκολλο κρυπτογράφησης 128-bit (Secure Sockets Layer - SSL). Η κρυπτογράφηση είναι ένας τρόπος κωδικοποίησης της πληροφορίας μέχρι αυτή να φτάσει στον ορισμένο αποδέκτη της, ο οποίος θα μπορέσει να την αποκωδικοποιήσει με χρήση του κατάλληλου κλειδιού.

7. Περιορισμός ευθύνης

7.1. Ο ΤΟΙΧΟΣ ΤΗΣ ΚΑΛΟΣΥΝΗΣ έχει καταβάλλει και θα συνεχίζει να καταβάλλει όλες τις εύλογες προσπάθειες για να συμπεριλάβει ακριβείς και ενημερωμένες πληροφορίες στην ιστοσελίδα του.

7.2. Υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης αμέλειας, Ο ΤΟΙΧΟΣ ΤΗΣ ΚΑΛΟΣΥΝΗΣ δεν ευθύνεται για οποιασδήποτε μορφής ζημία υποστεί ο επισκέπτης / χρήστης της ιστοσελίδας καθώς και των υπηρεσιών, επιλογών και περιεχομένων της στις οποίες προβαίνει με δική του πρωτοβουλία και με τη γνώση των όρων του παρόντος.

7.3. Ο ΤΟΙΧΟΣ ΤΗΣ ΚΑΛΟΣΥΝΗΣ δεν εγγυάται ότι οι λειτουργίες του διαδικτυακού τόπου ή των εξυπηρετητών (servers) θα είναι αδιάκοπες ή χωρίς κανενός είδους σφάλμα, απαλλαγμένες από ιούς και παρόμοια στοιχεία, είτε πρόκειται για τον δικτυακό τόπο του ΤΟΙΧΟΥ ΤΗΣ ΚΑΛΟΣΥΝΗΣ είτε για κάποιο άλλο δικτυακό τόπο ή εξυπηρετητή (server) μέσω των οποίων μεταδίδεται το περιεχόμενό της.

7.4. Ο ΤΟΙΧΟΣ ΤΗΣ ΚΑΛΟΣΥΝΗΣ δεν εγγυάται σε καμία περίπτωση την ορθότητα, την πληρότητα ή και διαθεσιμότητα των περιεχομένων, σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών ή τα αποτελέσματά τους. Το κόστος των ενδεχόμενων διορθώσεων ή εξυπηρετήσεων, το αναλαμβάνει ο επισκέπτης/χρήστης και σε καμία περίπτωση ο φορέας.

8. Προστασία προσωπικών δεδομένων

8.1. Η προστασία των προσωπικών δεδομένων του επισκέπτη/χρήστη διέπεται από τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων 2016/679/ΕΕ και εν γένει το ισχύον εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές δίκαιο,  νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο για την προστασία προσωπικών δεδομένων.

8.2. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την χρήση των προσωπικών δεδομένων του επισκέπτη/χρήστη διαβάστε τη Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

9. Πολιτική Cookies

Ενδέχεται να τοποθετούνται cookies στον υπολογιστή σας ή στην συσκευή σας με δυνατότητα σύνδεσης στο διαδίκτυο, κάθε φορά που μας επισκέπτεστε στο διαδίκτυο. Αυτό επιτρέπει στην ιστοσελίδα να θυμάται τον υπολογιστή ή τη συσκευή σας και να εξυπηρετεί περισσότερους σκοπούς.

Στην ιστοσελίδα μας θα εμφανιστεί ένα προειδοποιητικό πλαίσιο (banner) το οποίο θα απαιτεί τη συγκατάθεσή σας για τη συλλογή των cookies. Αν δεν δώσετε τη συγκατάθεση, ο υπολογιστής σας ή η συσκευή σας με δυνατότητα σύνδεσης στο διαδίκτυο δεν θα παρακολουθούνται για δραστηριότητες σχετικές με την προώθηση υπηρεσιών. Ένα δευτερεύον είδος cookies, ενδέχεται να απαιτούνται προκειμένου να διασφαλιστεί η απαραίτητη λειτουργικότητα. Αυτά τα cookies δεν θα αποκλείονται μέσω της χρήσης αυτού του προειδοποιητικού πλαισίου (banner). Η επιλογή σας θα αποθηκευτεί σε ένα cookie και θα ισχύει για μια περίοδο 365 ημερών. Εάν επιθυμείτε να ανακαλέσετε την επιλογή σας, μπορείτε να το κάνετε διαγράφοντας τα cookies του προγράμματος περιήγησής σας.

Αν και τα περισσότερα προγράμματα περιήγησης δέχονται αυτόματα τα cookies, μπορείτε να επιλέξετε να αποδεχθείτε ή όχι τα cookies μέσω των ρυθμίσεων του προγράμματος περιήγησής σας (επιλογή που βρίσκεται συχνά στο μενού Εργαλείων ή Προτιμήσεων του προγράμματος περιήγησής σας). Μπορείτε επίσης να διαγράψετε τα cookies από τη συσκευή σας οποτεδήποτε. Ωστόσο, πρέπει να γνωρίζετε ότι αν δεν αποδεχθείτε τα cookies, ενδέχεται να μην είστε σε θέση να γνωρίσετε πλήρως κάποια από τα χαρακτηριστικά του ιστότοπου μας και ότι κάποια τμήματα του ιστότοπού μας ενδέχεται να μην μπορούν να λειτουργήσουν κανονικά.

Επιπρόσθετες πληροφορίες αναφορικά με τη διαχείριση των cookies μπορείτε να βρείτε στο φάκελο «Βοήθεια» του προγράμματος περιήγησής σας ή μέσω ιστοσελίδων όπως η ιστοσελίδα www.allaboutcookies.org.

Ενδέχεται να χρησιμοποιούνται άλλα εργαλεία τρίτων και widgets στην ιστοσελίδα μας προκειμένου να παρέχουν πρόσθετη λειτουργικότητα. Η χρήση αυτών των εργαλείων ή των widgets ενδέχεται να εγκαταστήσει ένα cookie στη συσκευή σας για να κάνει την υπηρεσία τους πιο εύκολη στη χρήση, και να εξασφαλίσει ότι η δραστηριότητά σας εμφανίζεται σωστά στις ιστοσελίδες μας.

Τα cookies από μόνα τους δεν μας γνωστοποιούν τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας ή σας ταυτοποιούν προσωπικά καθ’ οιονδήποτε άλλο τρόπο. Στις αναλυτικές αναφορές μας, ενδέχεται να λαμβάνουμε πληροφορίες ταυτοποίησης συμπεριλαμβανομένων διευθύνσεων IP, αλλά μόνο για τον προσδιορισμό του αριθμού των μοναδικών επισκεπτών σε ιστοσελίδες μας και τη γεωγραφική προέλευση των επισκεπτών, και όχι για την ταυτοποίηση μεμονωμένων επισκεπτών.

Με την περιήγηση στην ιστοσελίδα μας και με την εισαγωγή των στοιχείων στο newsletter μας, ώστε να έχετε πρόσβαση σε περιοχές μόνο για εγγεγραμμένους χρήστες, συμφωνείτε ότι έχουμε τη δυνατότητα να τοποθετούμε cookies στον ηλεκτρονικό σας υπολογιστή είτε στη συσκευή σας με δυνατότητα σύνδεσης στο διαδίκτυο.

Τύποι cookies

Οι βασικοί τύποι των cookies που ενδεχομένως να χρησιμοποιούν οι ιστότοποι περιγράφονται παρακάτω

  • Cookies επίσκεψης (session cookies) Πρόκειται για προσωρινά cookies που παραμένουν στο αρχείο των cookies του προγράμματος πλοήγησης της συσκευής σας μόνο κατά τη διάρκεια της επίσκεψής σας και διαγράφονται όταν κλείσετε το πρόγραμμα πλοήγησης.
  • Μόνιμα cookies (persistent cookies) Αυτά παραμένουν στο αρχείο των cookies του προγράμματος πλοήγησης της συσκευής σας ακόμα και αφότου κλείσει το πρόγραμμα πλοήγησης, μερικές φορές για ένα έτος ή και παραπάνω (η ακριβής διάρκεια παραμονής εξαρτάται από τη διάρκεια ζωής κάθε cookie). Τα μόνιμα cookies χρησιμοποιούνται όταν ο διαχειριστής του ιστοτόπου ενδεχομένως χρειάζεται να γνωρίζει ποιος είστε για παραπάνω από μία επισκέψεις (π.χ. για να θυμάται το όνομα χρήστη σας ή τις προτιμήσεις σας ως προς την παραμετροποίηση του ιστοτόπου).
  • Cookies πρώτου μέρους (First-party cookies) Πρόκειται για cookies που εγκαθίστανται στο πρόγραμμα πλοήγησης και/ή στο σκληρό δίσκο της συσκευής σας από τον ιστότοπο τον οποίον επισκέπτεστε. Αυτό περιλαμβάνει την ανάθεση ενός μοναδικού αναγνωριστικού κωδικού σε εσάς με σκοπό την παρακολούθηση της πλοήγησής σας στον ιστότοπο. Οι διαχειριστές ιστοτόπων συχνά χρησιμοποιούν cookies πρώτου μέρους για τη διαχείριση των επισκέψεων και για σκοπούς αναγνώρισης.
  • Cookies τρίτων μερών (Third-party cookies) Πρόκειται για cookies που χρησιμοποιούνται από τρίτα μέρη, όπως π.χ. κοινωνικά δίκτυα, για να παρακολουθούν τις επισκέψεις σας στους διάφορους ιστότοπους στους οποίους διαφημίζονται. Ο διαχειριστής του ιστοτόπου δεν έχει έλεγχο σε αυτά τα cookies τρίτων μερών.

Google Analytics

Το σωματείο «Τοίχος της Καλοσύνης» χρησιμοποιεί το Google Analytics. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο χρήσης του Google Analytics μπορείτε να βρείτε εδώ: Google Marketing Platform – Unified Advertising and Analytics

10. Εφαρμοστέο δίκαιο/δικαιοδοσία

10.1. Οι παρόντες όροι χρήσης διέπονται από τις διατάξεις του Ελληνικού Δικαίου, τις οδηγίες και τους Κανονισμούς του Ευρωπαϊκού Δικαίου και τις σχετικές Διεθνείς διατάξεις, ερμηνεύονται δε με βάση τους κανόνες της καλής πίστης, των συναλλακτικών ηθών και του οικονομικού και κοινωνικού σκοπού του δικαιώματος. Εάν κάποια διάταξη κριθεί αντίθετη προς το νόμο και ως εκ τούτου άκυρη ή ακυρώσιμη, παύει αυτοδικαίως να ισχύει, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων.

10.2. Οποιαδήποτε διαφορά, νομική διαδικασία κ.λπ. προκύψει ή / και προκύπτει ή/και σχετίζεται από και/ ή με τη χρήση σας της ιστοσελίδας και του περιεχομένου αυτής θα επιλύεται από τα Δικαστήρια της Δράμας που ορίζονται ως τα μόνα αρμόδια για τους λόγους αυτούς.

11. Σύναψη συμφωνίας

11.1. Το παρόν κείμενο συνιστά πλήρες συμφωνητικό μεταξύ χρηστών και του σωματείου όσον αφορά στη χρήση της ιστοσελίδας, κάθε στοιχείο λογισμικού ή υπηρεσίας, πληροφορίας και περιεχομένου που περιέχονται σε αυτή και υπερισχύει έναντι κάθε συζήτησης, επικοινωνίας, συνομιλίας και συμφωνίας σχετικά με το θέμα που αφορά.