ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (ΕΕ) 2016/679 & ΤΟΥ Ν. 4624/2019.

Ι. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Tο μη κερδοσκοπικό σωματείο με την επωνυμία «Ο ΤΟΙΧΟΣ ΤΗΣ ΚΑΛΟΣΥΝΗΣ», που εδρεύει στη Δράμα, επί της οδού Αντιγόνου 4, ΤΚ 66100, με ΑΦΜ 996970750 Δ.Ο.Υ. Δράμας, με τηλέφωνα επικοινωνίας 694 523 3637 / 698 132 2003 και e-mail thewallofkindnessdrama@gmail.com, όπως εκπροσωπείται νόμιμα, καλούμενο στο εξής «ο ΤΟΙΧΟΣ» ή «το σωματείο» σας ενημερώνει υπό την ιδιότητά του ως υπευθύνου επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων και σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 για την Προστασία Δεδομένων και τις σχετικές διατάξεις της κείμενης ελληνικής νομοθεσίας περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, ότι προβαίνει σε επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων σύμφωνα με τους ακόλουθους όρους:

1. Ποια προσωπικά δεδομένα συλλέγει ο ΤΟΙΧΟΣ;

Ο Τοίχος συλλέγει, αποθηκεύει και επεξεργάζεται τα ακόλουθα προσωπικά δεδομένα, διαζευκτικά αναφερόμενων:

α) δεδομένα ταυτοποιήσεως, όπως ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, φύλο, Α∆Τ, ΑΦΜ, ΑΜΚΑ, ημερομηνία και τόπος γεννήσεως, εθνικότητα και λοιπά δημογραφικά στοιχεία,

β) δεδομένα επικοινωνίας, όπως ταχυδρομική και ηλεκτρονική διεύθυνση, τηλέφωνο σταθερό και κινητό,

γ) δεδομένα οικονομικής, περιουσιακής και οικογενειακής καταστάσεως, όπως ενδεικτικώς: επάγγελμα, αποδοχές, εξαρτώμενα μέλη, εκκαθαριστικό σημείωμα, λοιπά στοιχεία φορολογικής και εισοδηματικής φύσεως (ενδεικτικώς έντυπα Ε1 και Ε9), πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, ημερομηνία γάμου και γέννησης τέκνων,

δ) δεδομένα ποινικού μητρώου, όπως καταδίκες κ.λ.π.,

ε) δεδομένα υγείας ή/και των εξαρτωμένων από αυτόν μελών της οικογενείας του, σε ειδικές περιπτώσεις, όπως νοσήματα, τυχόν φαρμακευτική αγωγή, πιστοποίηση αναπηρίας κ.α.

στ) δεδομένα που αφορούν τις θρησκευτικές ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις, τη σεξουαλική ζωή ή το γενετήσιο προσανατολισμό,

ζ) δεδομένα που αφορούν τον τόπο κατοικίας τους και τον τρόπο ζωής του,

η) δεδομένα που προκύπτουν από την επίσκεψη σας στην ιστοσελίδα ή τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης του σωματείου όπως : διεύθυνση IP, πληροφορίες χρήσης και αλληλεπίδρασής σας με την ιστοσελίδα (εφόσον έχετε επιλέξει την εγκατάσταση των αντίστοιχων cookies), δεδομένα τοποθεσίας σας (εάν έχετε ενεργοποιήσει την πρόσβαση στην τοποθεσία σας).

2. Με ποιόν τρόπο εισφέρονται τα προσωπικά σας δεδομένα στον ΤΟΙΧΟ;

Τα ως άνω προσωπικά δεδομένα συλλέγονται από:

α) απευθείας από εσάς το ίδιο το υποκείμενο των δικαιωμάτων εισφερόμενα οικειοθελώς και αυθορμήτως είτε με τη συμπλήρωση κάποιου εντύπου ή αίτησης που υποβάλλετε προς το σωματείο μας, είτε με την προσκόμιση σχετικών εγγράφων προς το σωματείο, είτε ακόμα και με την προφορική γνωστοποίηση των δεδομένων σας προς το Σωματείο.

β) στην περίπτωση των προσωπικών δεδομένων της υποπερίπτωσης η’ του προηγούμενου άρθρου, τα δεδομένα εισφέρονται από εσάς το ίδιο το υποκείμενο των δικαιωμάτων οικειοθελώς και αυθορμήτως με την επίσκεψη σας στον ιστότοπο τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης του σωματείου.

3. Γιατί συλλέγει ο ΤΟΙΧΟΣ τα προσωπικά σας δεδομένα;

Ο Τοίχος συλλέγει, αποθηκεύει και επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα για τους παρακάτω σκοπούς, διαζευκτικά αναφερόμενων:

 • την ταυτοποίησή σας και την επικοινωνία μας μαζί σας, οποτεδήποτε χρειαστεί στο πλαίσιο ικανοποίησης του ή μη οποιουδήποτε αιτήματός σας, υποβληθέντος εγγράφως ή προφορικώς προς τον ΤΟΙΧΟ,
 • την διεκπεραίωση ενεργειών στο πλαίσιο ικανοποίησης του ή μη οποιουδήποτε αιτήματός σας, υποβληθέντος εγγράφως ή προφορικώς προς τον ΤΟΙΧΟ,
 • την πραγματοποίηση δωρεών από μέρους σας προς τον ΤΟΙΧΟ ή/και προς πολίτες ή φορείς τους οποίους συνδράμει ο ΤΟΙΧΟΣ,
 • την πραγματοποίηση δωρεών προς εσάς,
 • την εξέταση της αίτησής σας για ένταξη στο δίκτυο εθελοντών του ΤΟΙΧΟΥ,
 • την εξέταση της αίτησής σας για την εγγραφή σας ως μέλους του ΤΟΙΧΟΥ,
 • την εξαγωγή στατιστικών στοιχειών αναφορικά με τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα των δωρητών, δωρεοδόχων, εθελοντών, μελών καθώς και αναφορικά με το περιεχόμενο των αιτημάτων που απευθύνονται προς τον ΤΟΙΧΟ,
 • τη βελτίωση του περιεχομένου, της δομής, της λειτουργίας και της εμπειρίας πλοήγησης στην ιστοσελίδα μας και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης,
 • την αποστολή σε εσάς ενημερώσεων αναφορικά με τις δράσεις του ΤΟΙΧΟΥ.

4. Ποιοι έχουν πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα;

Πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα έχουν μόνο οι κατά περίπτωση αρμόδιοι εθελοντές ή/και μέλη του ΤΟΙΧΟΥ. Δεν γνωστοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτα μέρη που δεν είναι συνδεδεμένα μαζί μας, εκτός εάν αυτό απαιτείται για τις νόμιμες ανάγκες για την εκπλήρωση των λειτουργιών και δράσεων μας, προκειμένου να ανταποκριθούμε στα αιτήματά σας ή/και εφόσον επιβάλλεται ή επιτρέπεται από το νόμο ή επαγγελματικά πρότυπα ή/και εφόσον έχουμε τη ρητή συγκατάθεση σας προς τούτο.

Επίσης, τα δεδομένα σας, στο βαθμό που αυτό είναι σκόπιμο για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων μας, την καλύτερη εξυπηρέτησή σας και την ικανοποίηση των αιτημάτων σας, μπορεί να διαβιβασθούν σε συγκεκριμένους αποδέκτες για την εκπλήρωση καθενός από τους ανωτέρω σκοπούς επεξεργασίας και στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων κάθε αποδέκτη, οι οποίοι δύνανται να είναι:

α) άλλα φυσικά πρόσωπα – εθελοντές του ΤΟΙΧΟΥ, όπως είναι ψυχολόγοι, κοινωνικοί λειτουργοί και λοιποί εξειδικευμένοι επιστήμονες στο πλαίσιο της επεξεργασίας και εκπλήρωσης του αιτήματός σας,

β) υπάλληλοι νομικών προσώπων (ν.π.ι.δ. και ν.π.δ.δ.) στο πλαίσιο επεξεργασίας και ικανοποίησης του αιτήματός σας,

γ) σε άλλα φυσικά πρόσωπα όπως είναι δικηγόροι, συμβολαιογράφοι και δικαστικοί επιμελητές, υπό τον όρο της τηρήσεως σε κάθε περίπτωση του επαγγελματικού απορρήτου και του καθήκοντος εμπιστευτικότητας και εχεμύθειας,

δ) εποπτικές, ελεγκτικές, ανεξάρτητες, δικαστικές, δημόσιες ή/και λοιπές αρχές και φορείς στο πλαίσιο των εκ του νόμου αρμοδιοτήτων, καθηκόντων και εξουσιών τους.

5. Πώς προστατεύει ο ΤΟΙΧΟΣ τα προσωπικά σας δεδομένα;

Ο ΤΟΙΧΟΣ τηρεί όλα τα προσωπικά δεδομένα τα οποία συλλέγει και επεξεργάζεται με απόλυτη ασφάλεια. Διαθέτει και εφαρμόζει διαδικασίες και συστήματα που διασφαλίζουν τον απόρρητο χαρακτήρα των προσωπικών δεδομένων και της επεξεργασίας τους, όπως και την προστασία τους από τυχαία ή αθέμιτη καταστροφή, τυχαία απώλεια, αλλοίωση, απαγορευμένη διάδοση ή πρόσβαση και κάθε άλλη μορφή αθέμιτης επεξεργασίας.

6. Για πόσο χρονικό διάστημα τηρεί ο ΤΟΙΧΟΣ τα προσωπικά σας δεδομένα;

Τα προσωπικά δεδομένα διατηρούνται για το διάστημα που είναι αναγκαίο για την εκτέλεση και ολοκλήρωση των σκοπών επεξεργασίας που αναφέρονται παραπάνω, συμπεριλαμβανομένων των σκοπών της ικανοποίησης νομικών, λογιστικών απαιτήσεων ή απαιτήσεων ενημέρωσης, και ώστε να ανταποκρινόμαστε στις ανάγκες σας, τόσο σε φυσικό αρχείο όσο και σε ηλεκτρονική μορφή. Τα προσωπικά δεδομένα που επεξεργαζόμαστε δεν διατηρούνται για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα από ό,τι είναι απαραίτητο για την ολοκλήρωση των σκοπών επεξεργασίας και οποιωνδήποτε υπηρεσιών οι οποίες σχετίζονται άμεσα με αυτή. Σε κάθε περίπτωση, τα ως άνω δεδομένα τηρούνται σύμφωνα με το χρονικό διάστημα που προβλέπεται από τον ν.4538/2018 και τις κατ΄ εξουσιοδότηση εκδοθείσες υπουργικές αποφάσεις.

7. Τι δικαιώματα έχετε για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων;

Μετά από εξακρίβωση της ταυτότητάς σας, ως Υποκείμενα των Δεδομένων, έχετε τα ακόλουθα δικαιώματα:

α) να γνωρίζετε ποια δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν τηρεί και επεξεργάζεται ο ΤΟΙΧΟΣ, όπως και την προέλευσή τους (δικαίωμα προσβάσεως),

β) να ζητήσετε τη διόρθωση ή/και συμπλήρωση αυτών ώστε να είναι πλήρη και ακριβή, προσκομίζοντας κάθε απαραίτητο έγγραφο από το οποίο προκύπτει η ανάγκη συμπληρώσεως ή διορθώσεως (δικαίωμα διορθώσεως), που συγχρόνως αποτελεί και υποχρέωση σας,

γ) να ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας των δεδομένων σας (δικαίωμα περιορισμού),

δ) να αρνηθείτε ή/και να εναντιωθείτε σε οποιαδήποτε περαιτέρω επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας που τηρεί ο ΤΟΙΧΟΣ (δικαίωμα εναντιώσεως),

ε) να ζητήσετε τη διαγραφή των δεδομένων μας από τα αρχεία του ΤΟΙΧΟΥ (δικαίωμα στη λήθη),

στ) να ζητήσετε από τον ΤΟΙΧΟ να μεταφέρει τα δεδομένα που του έχετε παράσχει, σε οποιονδήποτε άλλο υπεύθυνο επεξεργασίας (δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων).

Επισημαίνεται ότι:

 • η ικανοποίηση των υπό γ’, δ’ και ε’ αιτημάτων, εφόσον αφορούν σε δεδομένα που είναι απαραίτητα για την επεξεργασία ή τη συνέχιση και ικανοποίηση του αιτήματός σας, συνεπάγεται την αυτοδίκαιη εκ μέρους του ΤΟΙΧΟΥ μη δυνατότητα εξετάσεως ή διεκπεραίωσης του αιτήματος σας και μπορεί επίσης να συνεπάγεται τη μη δυνατότητα της πραγματοποίησης της δωρεάς σας προς το Σωματείο ή τους εξυπηρετούμενους από αυτό, την αδυναμία αξιολόγησης της αίτησής σας για ένταξη στο δίκτυο των εθελοντών μας ή/και τη διατήρησή σας στο δίκτυο των εθελοντών μας εφόσον είστε ήδη μέλος αυτού, την αδυναμία αξιολόγησης της αίτησής σας για εγγραφή ως μέλος του ΤΟΙΧΟΥ ή/και τη διατήρηση της ιδιότητας σας ως μέλους εφόσον είστε ήδη μέλος αυτού, καθώς και την παύση αποστολής σε εσάς των ενημερωτικών δελτίων δράσης του Σωματείου.
 • Περαιτέρω, ο ΤΟΙΧΟΣ έχει σε κάθε περίπτωση δικαίωμα να αρνηθεί το αίτημα για περιορισμό της επεξεργασίας ή διαγραφή των δεδομένων σας εάν η επεξεργασία ή η τήρηση των δεδομένων είναι απαραίτητη για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη εννόμου συμφέροντός του, νομίμων δικαιωμάτων του ή τη συμμόρφωσή του με έννομες υποχρεώσεις του.
 • Η άσκηση του δικαιώματος στη φορητότητα (ανωτέρω υποπερίπτωση στ’) δεν συνεπάγεται τη διαγραφή των δεδομένων από τα αρχεία μας, η οποία τελεί υπό τους όρους της αμέσως προηγούμενης υποπερίπτωσης ε’.
 • Η άσκηση των ανωτέρω δικαιωμάτων ενεργεί για το μέλλον και δεν αφορά σε ήδη εκτελεσθείσα επεξεργασία δεδομένων.

8. Πώς μπορείτε να ασκήσετε τα ως άνω δικαιώματά σας;

Για την περαιτέρω διευκόλυνσή σας σχετικά με την άσκηση των σχετικών δικαιωμάτων σας, ο ΤΟΙΧΟΣ μεριμνά για την ανάπτυξη εσωτερικών διαδικασιών ώστε να ανταποκρίνεται έγκαιρα και αποτελεσματικά στα σχετικά αιτήματά σας. Για την άσκηση των ανωτέρω δικαιωμάτων σας, παρακαλούμε όπως υποβάλλετε προς τον ΤΟΙΧΟ αίτημα Ασκήσεως Δικαιωμάτων, με οποιοδήποτε πρόσφορο τρόπο, με φυσική ή ηλεκτρονική αλληλογραφία. Έχετε, επίσης, το δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr), η οποία είναι η αρμόδια εποπτική αρχή για την προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων και ελευθεριών των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων, εφόσον θεωρείτε ότι προσβάλλονται τα δικαιώματά σας με οποιονδήποτε τρόπο.

ΙΙ. ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗΣ

Ο επισκέπτης/χρήστης της ιστοσελίδας οφείλει να διαβάσει προσεκτικά, κατανοήσει πλήρως και αποδεχθεί ανεπιφύλακτα την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων του ΤΟΙΧΟΥ ΤΗΣ ΚΑΛΟΣΥΝΗΣ, αμέσως μόλις εισέλθει στην ιστοσελίδα και πριν κάνει οποιαδήποτε άλλη χρήση αυτής και των επιμέρους τμημάτων και υπηρεσιών της. Η παραμονή του επισκέπτη/χρήστη στην ιστοσελίδα και η πλοήγηση του σ’ αυτή συνεπάγεται ότι ο επισκέπτης/χρήστης δηλώνει υπεύθυνα, ρητά και ανεπιφύλακτα ότι:

i. έχει ενημερωθεί και κατανοήσει πλήρως την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων του ΤΟΙΧΟΥ, όπως αναφέρεται στο μέρος Ι. του παρόντος.

ii. Παρέχει τη συναίνεση του για τη συλλογή, αποθήκευση και επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων από τον ΤΟΙΧΟ υπό τους όρους και προϋποθέσεις που αναφέρονται στο μέρος Ι. του παρόντος και σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 για την Προστασία Δεδομένων και τις σχετικές διατάξεις της κείμενης ελληνικής νομοθεσίας περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

iii) Η συγκατάθεση του επισκέπτη/χρήστη μπορεί να ανακληθεί ελεύθερα από μέρους του οποτεδήποτε υποβάλλοντας εγγράφως προς τον ΤΟΙΧΟ υπογεγραμμένη δήλωση άρσης/ανάκλησης της συγκατάθεσης του. Από την υποβολή της δήλωσης ανάκλησης και έπειτα αίρεται η συγκατάθεση που δίνεται δια του παρόντος, χωρίς η ανάκληση αυτή να μπορεί να έχει αναδρομική ισχύ.